You are here
Home > Uncategorized >

BAROKART Üyesi avukatlar KEP – Kayıtlı Elektronik Posta hizmetine başvurmaya başladı.

BAROKART Üyesi avukatlar KEP-Kayıtlı Elektronik Posta hizmetine başvurmaya başladı.

kep-barokart

KEP – KAYITLI ELEKTRONİK POSTA NEDİR

 

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), her türlü ticari, hukuki yazışma ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz

biçimde koruyan, alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin kesinlikle değişmemesini ve

içeriği yasal geçerli ve güvenli, kesin delil haline getiren sistemdir.

KEP sistemi, gönderici ve alıcı kimlikleri, gönderi zamanı, teslim edilme zamanı, erişilme zamanı ve

içerik bütünlüğünü kesin ve değiştirilemez olarak koruyarak, taraflardan herhangi birinin inkâr

edemeyeceği yasal bir delil olarak 20 yıl süreyle saklamaktadır.

Gönderilerin içerikler KEP Hizmet Sağlayıcısı tarafından okunamamakta, kopyalanamamaktadır.

Yazışmalarınızı KEP ile yaparak zaman kaybından kurtulurken aynı zamanda kâğıt kullanmadığınız için

doğaya katkıda bulunursunuz.

KEP üzerinden e-posta göndermek için e-İmzaya sahip olunmalıdır, e-İmzası olmayanlar sadece gelen

e-postaları alabilmektedir. TÜRKKEP, KEP hesabı açtırmak isteyen ve e-İmzası bulunmayan

müşterilerine e-İmza hizmetini de sunmaktadır.

KEP Adres Örnekleri

Bireysel Kep Adresi Örnekleri (Adı Soyadı)

adı.soyadı@hs03.kep.tr

adı.soyadı.1234@hs03.kep.tr

KEP Kullanım Alanları

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) aşağıda sıralanmış alanların yanı sıra, yer ve mekân bağımsız

resmi belge paylaşımı yapmanız gereken tüm alanlarda kullanabileceğiniz, iş ve özel

hayatınızı kolaylaştıran, size daha fazla zaman kazandırarak, kullanım ve takip kolaylığı

sağlayan bir sistemdir.

 

KEP’i nerelerde kullanabilirim?

Tebligat gönderimi / alımı

Ekstre gönderimi / alımı

Talimat gönderimi / alımı

Ödeme emri gönderimi / alımı

Bildirim gönderimi / alımı

İhtar, ihbar gönderimi / alımı

Mutabakat, sözleşme gönderimi / alımı

Fatura gönderimi / alımı

Beyanname gönderimi / alımı

Bildirge gönderimi / alımı

Teklif, sipariş, sipariş onayı gönderimi / alımı

Başvuru gönderimi / alımı

Dilekçe gönderimi / alımı

Duyuru ve çağrıların yapılması

İştirak taahhütnamesi gönderimi / alımı

Sözleşme gönderimi / alımı

Müşteri şikâyetlerinin bildirilmesi / alınması

Özgeçmiş gönderimi / alımı

 

KEP Uygulama Esasları

Avukatlar için KEP kampanyası aşağıdaki kurumların işbirliği ile yürütülmektedir.

Avukat Başvuru teknik alt yapısı ve entegrasyonları Turuncu Holding A.Ş tarafından

gerçekleştirilmektedir.

Başvuru ödeme alt yapısı hizmeti TURK Elektronik Para A.Ş tarafından sağlanmaktadır.

KEP işletme hizmeti TURKKEP Kayıtlı Elektronik Para A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

KEP Uygulama Esasları (KEPUE) olarak adlandırılan bu belge, TÜRKKEP’in kayıtlı elektronik

posta hizmet sağlayıcılığı alanındaki faaliyetlerini nasıl yürüttüğünü açıklamak amacıyla,

BTK’nın yayımlamış olduğu 25 Ağustos 2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”

uyarınca “ETSI TS 102 640” teknik standardının 3. (üçüncü) bölümünün “REM Practice

Statement” başlıklı 6.1. maddesinde belirtilen kriterleri içerecek şekilde KEP Yönetmeliği, KEP

Teknik Tebliği, ETSI TS 102 640, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27031 ve BS 10012 standartlarına

uygun olarak TÜRKKEP tarafından hazırlanmıştır.

TÜRKKEP, KEP hizmetlerini aşağıdaki genel ilkeler ve esaslara göre vermektedir:

 Yasal düzenlemelere ve ilgili standartlara tam uyumluluk

 Müşterilerine güvenilir, tarafsız, adil ve kaliteli hizmet sağlanması

 Hizmetlerin kesintisiz verilmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması

 Bilgi güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunması

 Diğer yetkili KEPHS’ler ile birlikte çalışabilirlik

 Hizmetlerin ve ilgili süreçlerin iç ve dış kontrol, denetim ve gözetiminin sürekli yapılması

 Sürdürülebilir iyileşme

 

Kayıtlı Elektronik Posta’nın Hukuki Niteliği

 

Kayıtlı Elektronik Posta; Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini ifade eder. (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK madde 4)

 

Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 18/3)

 

Tarafların açıkça anlaşmaları ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 18 inci maddenin üçüncü fıkrası saklı kalmak şartıyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, iştirak taahhütnamesi, toplantı çağrıları ve bu hüküm uyarınca yapılan elektronik gönderme ve elektronik saklama sözleşmesi, elektronik ortamda düzenlenebilir, yollanabilir, itiraza uğrayabilir ve kabul edilmişse hüküm ifade eder.

 

Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır. (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 1525/2)

 

KEP sistemi, bir elektronik iletinin tarafları veya muhatapları arasında KEP hesabı vasıtasıyla hukukî ve teknik güvenliğe sahip bir şekilde gönderilip alınmasını sağlamak ve güvenli iletişimde bulunmak gibi amaçlarla kullanılır.

 

KEP hesabının, hesap sahibi tarafından kendi nam ve hesabına kullanılması esastır. Hesap sahibinin tüzel kişi olduğu durumlarda; KEP hesabı, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şekilde yetki verilmiş olan işlem yetkilisi tarafından hesap sahibinin nam ve hesabına kullanılır.

 

KEP hesabı kullanılarak yapılabilecek işlemler ve sonuçları KEPHS ile hesap sahibi arasında imzalanan sözleşme veya taahhütname ile belirlenir.

 

Hesap sahibi olan tüzel kişi istediği zaman işlem yetkilisini değiştirebilir. (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK madde 11)

Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi esastır.
Mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilir. (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK madde 12)

KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır. KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğar. (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK madde 15)

uyap-tebligat

Top